Odprowadzenie wody deszczowej

Wody deszczowej zebranej z dachu i podwórza lub wody gruntowej z drenażu nie można odprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Wody te należy kierować do kanalizacji deszczowej (lub, jeśli taka jest, ogólnospławnej). Co jednak robić, kiedy budynek znajduje się na terenie bez kanalizacji?

Podobnie jak każdy ściek, wodę deszczową lub z drenażu należy skierować do odbiornika – może nim być grunt, studnia chłonna, rów melioracyjny lub rzeka. Wody z odwodnień mają jednak przewagę nad innymi ściekami – są na tyle czyste, że nie wymagają dodatkowych procesów oczyszczania i można je wykożystywać w ogrodzie do podlewania. Należy jednak osobno odprowadzać wodę gruntową (z drenażu) i wodę deszczową z odwodnienia dachu .